Crab Orchard Pottery - logo
Crab Orchard Pottery - cursive logo

Cream Mug